პინტრიში – (გურია) სირბილი; რას დაპინტრიშობ – რას დარბიხარ
პირი გამომიხანხლე - (კახეთი) პირი გამომიწვი